Hakkımızda

Bursa’da 1990 y?l?nda faaliyete ba?layan firmam?z DESPA OTOMOT?V A.?. ba?ta otomotiv ve mobilya olmak üzere sanayi sektörünün de?i?ik alanlar?nda geni? bir kullan?m özelli?i bulunan gazl? amortisörler ve ba?lant? parçalar? imalat? yapmaktad?r.

Her türlü arac?n bagaj ve motor kapaklar?ndan, otobüs, otobüs ve yolcu koltuklar?na, traktör kabin ve sürücü koltu?undan, market ve endüstriyel buzdolaplar?na kadar oldukça yayg?n bir kullan?m alan?na sahip olan ürünlerimiz geli?en teknolojiye paralel olarak sürekli geni?leyen bir pazar içinde aran?lan bir marka olman?n hakl? gururunu ya?amaktad?r.

Mü?teri odakl? çal??ma ve sürekli “iyile?tirme” anlay???n? temel i?letme politikas? olarak benimseyen firmam?z üretiminin % 70’ini ba?ta ABD, Kanada, Almanya, ?sveç, ?spanya, ?talya, Fransa, ?ngiltere ve Belçikaolmak üzere toplam 35 ülkeye ihraç ederek ulusal ekonomiye katk?da bulunmay? kendisine bir görev atfetmi?tir.

1998 y?l?nda ISO 9001:2000 kalite belgesini alan firmam?z ilerleyen süreçte ISO\TS 16949 kalite sistem belgesini ekleyerek üretimde kaliteyi standartla?t?rm??, kalite anlay???n? temel üretim felsefesi olarak benimsemi?tir.

despa bina

 Coty Sensabaugh Authentic Jersey